GDP Thực Và Chỉ Số Giá Điều Chỉnh GDP1. GDP danh nghĩa và GDP thực tế.
 - GDP danh nghĩa là tổng sản phẩm nội địa theo giá trị sản lượng hàng hoá và dịch vụ cuối cùng tính theo giá hiện hành. Sản phẩm sản xuất ra trong thời kỳ nào thì lấy giá của thời kỳ đó. Do vậy còn gọi là GDP theo giá hiện hành
GDPin=∑QitPit
Trong đó:
  • i: loại sản phẩm thứ i với i =1,2,3...,n
  • t: thời kỳ tính toán
  • Q: số lượng sản phẩm; Qi: số lượng sản phẩm loại i
  • P: giá của từng mặt hàng; Pi: giá của mặt hàng thứ i.
- GDP thực tế là tổng sản phẩm nội địa tính theo sản lượng hàng hoá và dịch vụ cuối cùng của năm nghiên cứu còn giá cả tính theo năm gốc do đó còn gọi là GDP theo giá so sánh.
GDPin=∑QitPi0
GDP thực tế được đưa ra nhằm điều chỉnh lại của những sai lệch như sự mất giá của đồng tiền trong việc tính toán GDP danh nghĩa để có thể ước lượng chuẩn hơn số lượng thực sự của hàng hóa và dịch vụ tạo thành GDP. GDP thứ nhất đôi khi được gọi là "GDP tiền tệ" trong khi GDP thứ hai được gọi là GDP "giá cố định" hay GDP "điều chỉnh lạm phát" hoặc "GDP theo giá năm gốc" (Năm gốc được chọn theo luật định).

Image result for gdp deflator - images
Biểu đồ: GDP thực và GDP danh nghĩa

2. Chỉ số điều chỉnh GDPdef
Trong hệ thống tài khoản quốc gia, chỉ số điều chỉnh GDP dùng để đo lường tỷ lệ của GDP danh nghĩa và GDP thực tế.
\ {Operatorname GDP \ giảm phát} = {\ frac {\ {operatorname danh nghĩa \ GDP}} {\ {operatorname Bất \ GDP}}} \ times 100

GDP điều chỉnh đo lường sự lạm phát về giá trong nền kinh tế.
-> Ví dụ 1: GDP danh nghĩa là 100 USD và GDP thực là 50 USD thì ta có thể tính được GDP điều chỉnh = 100/50* 100 = 200
-> Ví dụ 2:  Nếu GDP danh nghỉa là 300 USD và GDP deflator  là 150 USD thì GDP thực là bao nhiêu?
GDP thực = (300 x 100)/150 = 200 USD
Chỉ số giá toàn bộ hay chỉ số giá điều chỉnh GDP (GDPdef), phản ảnh tốc độ thay đổi giá của tất cả các loại hàng hóa được sản xuất trong nền kinh tế. Đây chính là chỉ số dùng để điều chỉnh GDP danh nghĩa thành GDP thực.

Công thức:   GDPdef = (∑QtiPti/∑QtiP0i)*100
Trong công thức trên, ký hiệu p và q dùng để chỉ giá và lượng sản phẩm của mỗi loại hàng hóa ở thời điểm 0 (gốc) hoặc thời điểm t (hiện tại).

3. So sánh chỉ số giá tiêu dùng và chỉ số điều chỉnh GDP
Các nhà kinh tế và các nhà hoạch định chính sách theo dõi cả chỉ số điều chỉnh GDPdef và chỉ số giá tiêu dùng CPI nhằm xác định tốc độ gia tăng của giá. Hai chỉ số này cho chúng ta biết tuy cùng một vấn đề nhưng có vài điểm khác biệt, có thể làm cho chúng không đồng nhất với nhau.
- Chỉ số điều chỉnh GDPdef phản ảnh giá của mọi hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong nước, trong khi chỉ số CPI phản ảnh giá của tất cả hàng hóa và dịch vụ được người tiêu dùng mua kể cả trong cũng như ngoài nước.
- Chỉ số CPI so sánh giá của một giỏ hàng hóa và dịch vụ cố định trong năm hiện tại so với giá hàng hóa và dịch vụ đó trong năm gốc. Ngược lại, chỉ số điều chỉnh GDP so sánh giá của những hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra trong năm hiện tại so với giá và hàng hóa và dịch vụ trong năm gốc.
Do vậy, nhóm hàng hóa và dịch vụ được sử dụng để tính chỉ số điều chỉnh GDP tự động thay đổi theo thời gian. Như vậy  GDPdef không phải là thước đo biến động giá cả thuần túy. Giá trị của nó phản ảnh cả biến động giá và phản ứng của thị trường đối với những biến động ấy.

3. Cách tính lạm phát theo chỉ số giá điều chỉnh GDPdef


Tính chỉ số Lạm phát thông qua giá điều chỉnh GDP (Năm gốc: 2012)

Thịt
Gạo
GDP danh nghĩa = lượng trong ky x giá trong kỳ
GDP thực = lượng trong ky x giá kỳ gốc (2012)
Chỉ số điều chỉnh GDP =  GDPn/ GDPt

LP = (chỉ số trong kỳ - chỉ số kỳ trước)/chỉ số kỳ trước
Năm
Giá
Lượng
Giá
Lượng
GDPn
GDPt
GDPde
Lạm Phát
2012
2
120
2
110
460
460
100
0%
2013
2,5
110
2,2
120
539
460
117,17
17,17 0%
2014
2
115
2,5
125
542,5
480
113,02
-3,5 %

Trong biểu đồ trên :
- GDP Norminal (danh nghĩa) năm 2012 = 2*120 + 2*110 =  460
- GDP Real (thực) năm 2012                   = 2*120 + 2*110 =  460
- GDP Norminal (danh nghĩa) năm 2013 = 2,5*110 + 2,2*120 =  539
- GDP Real (thực) năm 2013                   = 2*110 + 2*120 =  460
Chỉ số điều chỉnh GDPdef            2013 = 539/460 = 117,17
* Lạm phát năm 2013                           = (117,17 -100)/100 = 17,17%  

----------------------///----------------------------------------------------------///--------------------------
Đọc Thêm: Các đồng nhất thức trong KInh Tế Vĩ Mô cần biết

0 nhận xét: